NORD PARTNER - broker ubezpieczeniowy   
 
  Przetargi Referencje Kariera Linki
Poczta NP
Programy celowe
 
         
 
        Broker ubezpieczeniowy - Firma

        Broker ubezpieczeniowy - Oferta

        Broker ubezpieczeniowy - Obsługa

        Broker ubezpieczeniowy - Prasa

        Broker ubezpieczeniowy - Kontakt

   
   


Przetargi


Od wielu lat razem z naszymi Klientami przeprowadzamy postępowania na zakup usług ubezpieczeniowych w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych.
Jesteśmy jedną z nielicznych firm brokerskich, która może się poszczycić ponad czterystoma przeprowadzonymi postępowaniami w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i prawa zamówień publicznych.

Nasze działania w tym obszarze obejmują w szczególności:

A. przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego:

 • dokumentu szacowania wartości zamówienia,
 • propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
 • projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym określenia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, oraz przedmiotu postępowania,
 • projektu innych dokumentów wymaganych dla danego tryby postępowania między innymi: zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do negocjacji albo zapytania o cenę,
 • ogłoszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i wartości zamówienia.
B. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:
 • udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy dokonano wyboru trybu udzielania zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem bądź negocjacji bez ogłoszenia,
 • dokonanie otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przypadku wyboru trybu postępowania: przetargu ograniczonego i bądź negocjacji z ogłoszeniem,
 • dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dowody i oświadczenia oraz wnioskowanie do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców, w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
 • dokonanie otwarcia ofert,
 • wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,
 • dokonanie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu,
 • przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania,
 • przyjmowanie i analizowanie wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.



 • Ogłoszenia o postępowaniach przetargowych

Nord Partner Sp.z o.o.
Broker ubezpieczeniowy

NIP:   956-19-33-030
Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer rejestru KRS: 0000071865
Wysokość kapitału zakładowego: 507.000,00 zł

 
   
Copyright 2008 Nord Partner Sp.z o.o. Broker ubezpieczeniowy